Polityka Społeczna

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 Osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa pracy poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podejmowanie niezbędnych kroków, aby skutecznie przewidywać i zapobiegać występowaniu okoliczności narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia.

 

Prawa pracownika

 1. Zakaz dyskryminacji

  Nie dopuszczać do działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na religie, rasę, narodowość, jak również aspekty chronione przez prawo pracy w odniesieniu do zatrudnienia, premiowania, awansowania, itp.

 2. Prześladowanie oraz praktyki dyscyplinarne

  Nie tolerować żadnej formy prześladowania i nękania w miejscu pracy. Nie tolerować zachowań, które niewłaściwie lub w sposób nieuzasadniony przeszkadzają w wykonywaniu pracy, uwłaczają godności pracowników lub tworzą atmosferę zastraszenia, wrogości lub nieprzyjemnego środowiska pracy. Pracownicy powinni zawsze być traktowani z szacunkiem i godnością. Nie toleruje się stosowania żadnej formy zmuszania do pracy. Należy zapewnić środowisko pracy wolne od wszelkich form prześladowania, w tym prześladowania słownego, fizycznego i molestowania seksualnego. Groźby, działania odwetowe, zastraszanie i kary fizyczne w stosunku do pracowników nie są tolerowane.

 3. Praca nieletnich

  Nie tolerować wykorzystywania dzieci do pracy oraz nie zawierać umów z zatrudniającymi nieletnich, przy wyłączeniu inicjatyw, jak programy szkoleniowe dla młodzieży (np., praktyki)

  Nie zatrudniać osób poniżej 16. roku życia lub minimalnego prawnie dopuszczalnego wieku, jeśli jest on wyższy, np., wiek zakończenia obowiązkowej edukacji. Nie delegować osób poniżej 18. roku życia do pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

 4. Praca przymusowa

  Zapewnić, aby wszyscy pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorstwo pracowali w nim z własnej woli. W trakcie trwania zatrudnienia pracownika nie może być wywierana na nich jakakolwiek forma nacisku, nie akceptuje się także żadnej formy zmuszania do pracy.

 5. Świadczenia

  Wynagrodzenie za pracę powinno być zgodne obowiązującym prawem państwowym, przy zachowaniu minimalnej stawki płacowej.

 

Etyka biznesowa

Respektować partnerów biznesowych, jak klienci i dostawcy, ukierunkowanych na długoterminową współpracę w środowisku wzajemnego rozwoju. Firma otwarta jest na każdego dostawcę z zachowaniem bezstronności w odniesieniu do rozmiaru firmy czy obszaru działania. Wszystkie oferty współpracy są analizowane na podstawie jasno określonych, sprawiedliwych, reguł, ukierunkowanych na wyselekcjonowaniu mocnych stron potencjalnej oferty.

 

W imieniu Zarządu firmy Fideltronik
Zbigniew FIDELUS
Fideltronik CEO

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.fideltronik.com.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce cookies